Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος στα Ιωάννινα -Μέτσοβο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο
της Διευθύντριας του σχολείου μέχρι τη ΤΡΙΤΗ 18/02/2020 και ώρα 10.00 π.μ. ή με Ταχυδρομική
Εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια ημέρα και ώρα.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο