Υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεση ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 56993/Ε2/10-4-2019 Υ.Α. μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91 (ΑΔΑ: 9Ω764653ΠΣ-ΗΓ3) σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης για τους εν λόγω κλάδους είναι μέχρι και τις 25/4/2019.