Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση μαθητών του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στην Έδεσσα, στις 17 και 18 Απριλίου 2019, στην πανελλήνια Μαθητική Συνάντηση μαθητών Αγωνιστικού Προσανατολισμού

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση διήμερης εκδρομής του σχολείου μας στην Έδεσσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Δευτέρα 8-4-2019 και ώρα 10:30 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια μέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη.