Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη εξαήμερη εκδρομή της χορωδίας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Πράγα της Τσεχίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με      Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Δ/ντη του 1ου Γυμνασίου  Λευκάδας, μέχρι την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου   2019 και ώρα 13.00 .

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου