Κατάρτιση πίνακα δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων για τη θέση Υπευθύνου ΕΚΦΕ, ΔΔΕ Λευκάδας

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας στην 3η συνεδρίασή του, την Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου 2019, αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά που κατάθεσαν οι υποψήφιοι, κατάρτισε τον πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων όπως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘ. ΕΚΦΕ ΔΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Α.Μ.                     ΕΠΩΝΥΜΟ                ΟΝΟΜΑ                      ΚΛΑΔΟΣ          ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

1     195631          ΧΟΡΤΗΣ                      ΣΠΥΡΙΔΩΝ                  ΠΕ04.01           ΔΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ