Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών της B΄ Λυκείου του 2ου Γ.Ε.Λ. στην Φλώρινα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Δ/ντη του 2ου ΓΕΛ Λευκάδας, μέχρι την Τρίτη 12/02/2019 και ώρα 10.30πμ.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο.