Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018 – 2019

«Οι Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες που προβλέπονται στο ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Λυκείου διευρύνουν το περιεχόμενο των Ερευνητικών Εργασιών (Project), ώστε πέρα από τις επιστημονικές μικροέρευνες να συμπεριλαμβάνουν και δραστηριότητες καλλιτεχνικές, κοινωνικού χαρακτήρα (εθελοντισμού, αλληλεγγύης, διαπροσωπικών και διομαδικών σχέσεων κ.λπ.), περιβαλλοντικές, πολιτιστικές, δραστηριότητες ενασχόλησης με τα σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και πληροφόρησης (έντυπα και ψηφιακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημιουργία έντυπου ή ηλεκτρονικού μαθητικού περιοδικού, δράσεις σχετικές με το διαδικτυακό μαθητικό ραδιόφωνο κ.λπ.), καθώς και άλλες, που σχετίζονται με ποικίλα θέματα της σχολικής ζωής και του περιβάλλοντος χώρου.

Τεχνικές λεπτομέρειες της υλοποίησης

1. Τις Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες αναλαμβάνουν σε πρώτη ανάθεση όλοι οι κλάδοι εκπαιδευτικών. Πρώτα ανατίθενται οι ώρες όλων των υπόλοιπων διδακτικών αντικειμένων του ωρολογίου προγράμματος και στη συνέχεια ανατίθενται οι Ερευνητικές Δημιουργικές Δραστηριότητες σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν συμπληρώσει ωράριο.

2. Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να αναλάβει την υποστήριξη των Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων σε όχι περισσότερα από δύο τμήματα.

3. Κατ’ εξαίρεση, και μόνο αν αυτό σχετίζεται με την υποστήριξη δραστηριότητας συναφούς με συγκεκριμένη ειδικότητα εκπαιδευτικών, είναι δυνατόν να γίνει αμοιβαία αλλαγή τμήματος μεταξύ εκπαιδευτικών.

4. Ενδείκνυται τα μέλη κάθε τάξης να εργάζονται σε υποομάδες είτε στο πλαίσιο μιας κοινής δράσης είτε στο πλαίσιο διαφορετικών, παράλληλων δραστηριοτήτων. Ακόμα όμως και στην περίπτωση των παράλληλων διαφορετικών δραστηριοτήτων, ο σχεδιασμός, τα τυχόν προβλήματα, ο ανασχεδιασμός και η αποτίμηση συζητούνται εντός του τμήματος.

5. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα τμήματα επιθυμούν να εργαστούν για μια κοινή δραστηριότητα, το σχολείο διερευνά αν είναι δυνατόν στο ωρολόγιο πρόγραμμα να δημιουργηθεί ζώνη Ερευνητικών Δημιουργικών Δραστηριοτήτων για τα τμήματα που επιθυμούν να συνεργαστούν.

6. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα αναρτήσει ενδεικτικά σχέδια περιγραφικής αξιολόγησης για την αποτίμηση της προσωπικής συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών και άλλο υποστηρικτικό υλικό».

Δείτε το έγγραφο με τις αναλυτικές οδηγίες