Νέα τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) Υ.Α.

Με την υπ’αριθμ. 139101/ΓΔ4 (ΦΕΚ 3674 τ.Β’ – 28/8/2018) τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης που αφορά Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δείτε το ΦΕΚ με τις αλλαγές