Αναμοριοδότηση Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Εστάλη από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο Εθνικό Τυπογραφείο η 133529/ΓΔ4/7-8-2018 Υ.Α. με θέμα την “Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”.

Οι αναμοριοδοτήσεις για τα Σχολεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας:

Μπορείτε να δείτε στη σελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. την Υ.Α. με όλες τις αναμοριοδοτήσεις