Πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) ανά μουσικό όργανο

Σας γνωρίζουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. https://e-aitisi.sch.gr αναρτήθηκαν την Παρασκευή 6/7/2018 οι πίνακες κατάταξης εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) ανά μουσικό όργανο για τα μουσικά σχολεία, οι οποίοι καταρτίστηκαν, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 56265/Ε1/5-4-2018 (ΑΔΑ: ΨΗΒ24653ΠΣ-ΖΜ1, ΦΕΚ 1281 Β΄) υπουργική απόφαση, για το σχολικό έτος 2018-2019.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αίτημα αλλαγής /διόρθωσης στοιχείων μέσω της δηλωθείσας Δ/νσης Εκπαίδευσης χειρισμού φακέλου στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η προθεσμία έχει ορισθεί από τη Δευτέρα 09 Ιουλίου 2018 έως και την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018.