Ενημέρωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων σχετικά με τη Β΄φάση εγγραφών μαθητών/μαθητριών

Σε συνέχεια της  με  αρ. πρωτ. 102915/Δ2/21-6-2018 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σας ενημερώνουμε ότι  όταν ενεργοποιηθεί το σχολικό έτος 2018-2019 στο πληροφοριακό σύστημα myschool, θα μπορείτε να δείτε αυτόματα όλους τους/τις μαθητές/τριες που έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση και έχουν κατανεμηθεί στο σχολείο σας ανεξάρτητα από το αν έχετε κάνει επιβεβαίωση εγγραφής στην εφαρμογή e-εγγραφές.

Επισημαίνεται ότι η άμεση παρουσία των κηδεμόνων στα σχολεία δεν είναι απαραίτητη, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται λάθη στην καταχώριση των ατομικών στοιχείων στην οριστική αίτηση  από τους κηδεμόνες, δεν θα προβείτε σε διορθώσεις στην εφαρμογή e-εγγραφές σε αυτή τη φάση. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κάνετε έλεγχο των στοιχείων που θα εμφανιστούν στο myschool σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι κηδεμόνες όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄ 120).

Επιπροσθέτως, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στην καταχώριση του αποτελέσματος φοίτησης στο πληροφοριακό σύστημα myschool για όλους τους/τις μαθητές/τριες σας (αν δεν το έχετε ήδη πράξει) καθώς και για τους/τις μαθητές/τριες  που έχουν παραπεμφθεί και αναμένουν το αποτέλεσμα των εξετάσεων (εφόσον το έχετε).