Διευκρίνιση σχετικά με τις αποσπάσεις σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Με αφορμή την εξέταση περιπτώσεων εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπάστηκαν σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού, σε ό,τι αφορά την οργανική τους θέση, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί αποσπάστηκαν στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδόθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013, τ.Α΄), και πριν τη δημοσίευση του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/06-09-2016 τ. Α’), εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 18 του Ν. 4027/2001 (ΦΕΚ 233/04-11-2011 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 35 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013,τ. Α΄), και όχι οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 16 του Ν. 4415/2016, ακόμα και στην περίπτωση που η Υπουργική Απόφαση με την οποία αποσπάστηκαν εκδόθηκε μετά τις 06-09-2016 ή η ανάληψη της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε επίσης μετά τις 06-09-2016.

Δείτε το έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προσωπικού