Διαβίβαση Υ.Α. 84999/ΓΔ4/23-05-2018 (Φ.Ε.Κ. 1883/τ. Β΄/24-05-2018) – Απουσίες Μαθητών Αθλητών

Σας γνωστοποιούμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 1883/τ. Β΄/24-05-2018 δημοσιεύθηκε η Υ.Α αριθμ. πρωτ. 84999/ΓΔ4/23-
05-2018 που τροποποιεί διατάξεις της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β’ 120) υπουργικής απόφασης σχετικά με τις απουσίες μαθητών – αθλητών

Δείτε το ΦΕΚ