Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων, των Α΄ Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2010?11

Από το Υπουργείο Παιδείας στάλθηκαν οι παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων της Α΄, Β΄ τάξης Ημερήσιου και Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου:

114361/Γ2/15-09-2010