Πιλοτική εφαρμογή στο myschool για την παρακολούθηση της ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά

Σας ενημερώνουμε ότι στο Πληροφοριακό Σύστημα myschool έχει αναπτυχθεί περιβάλλον για την υλοποίηση της λειτουργικότητας «Παρακολούθηση και Συντονισμός της ύλης των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εξετάζονται και πανελλαδικά». Η εφαρμογή θα λειτουργήσει πιλοτικά για το σχολικό έτος 2017-2018 και ειδικότερα μόνο για τις δύο τελευταίες ημερομηνίες παρακολούθησης της ύλης, δηλαδή, 27-03-2018 και 08-05-2018.

Κάθε Σχολική Μονάδα επιλέγει από τις ημερομηνίες παρακολούθησης της ύλης που αναφέρονται στο με αρ. πρωτ. 196319/Δ2/14-11-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και δηλώνει σε κάθε διδακτικό αντικείμενο τη σελίδα της ύλης που έχει διδαχθεί στη Σχολική Μονάδα μέχρι και τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι ημερομηνίες εμφανίζονται στην εφαρμογή πέντε (5) ημέρες πριν την έλευσή τους. Μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών οι εγγραφές κλειδώνονται και δεν μπορούν να μεταβληθούν από τη Σχολική Μονάδα.

Στην τελευταία παρακολούθηση (08-05-2018) και εφόσον η εξεταστέα-διδακτέα ύλη έχει ολοκληρωθεί, αυτό θα δηλώνεται με χρήση του αριθμού 999.

Επισημαίνεται ότι η τρέχουσα διαδικασία συνεχίζει να ισχύει, καθώς η εφαρμογή στο myschool θα λειτουργήσει μόνο πιλοτικά για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οδηγίες χρήσης για την αξιοποίηση της λειτουργικότητας είναι αναρτημένες στην αντίστοιχη σελίδα του συστήματος myschool.