Υπενθύμιση σχετικά με τον τρόπο εξέτασης ξένων γλωσσών στις πανελλήνιες εξετάσεις του έτους 2010

Με το 112648/Β6/16-09-2009 έγγραφο του ΥπΕΠΘ, υπενθυμίζεται ότι από τις πανελλήνιες εξετάσεις του Ιουνίου του 2010 εφεξής αλλάζει ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας.

Οι αλλαγές περιγράφονται στο 33514/Β6/24-03-2009 έγγραφο του ΥπΕΠΘ με θέμα «Τρόπος εξέτασης ξένων γλωσσών για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2010 και εφεξής», στο οποίο αναφέρεται:

«Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 493Β΄/18-3-09 δημοσιεύτηκε Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία από το 2010 και εφεξής αλλάζει ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας. Ειδικότερα, το μέρος της εξέτασης που αφορούσε τη μετάφραση ξενόγλωσσου κειμένου στην ελληνική γλώσσα καταργείται. Αντί της μετάφρασης θα ζητείται από τους υποψηφίους να απαντήσουν σε 8-10 ερωτήσεις κλειστού τύπου, με βάση ξενόγλωσσο κείμενο με το οποίο θα διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης γραπτού λόγου. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζεται πιο αντικειμενική αξιολόγηση στο μάθημα της ξένης γλώσσας.


Παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προμηθευτούν το ως άνω ΦΕΚ ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) και στη συνέχεια να το προωθήσουν στους κκ. Διευθυντές όλων των τύπων Λυκείων, προκειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές της Β΄ τάξης ημερησίων Λυκείων και της Γ΄ τάξης εσπερινών λυκείων σχετικά με την αλλαγή του τρόπου εξέτασης της ξένης γλώσσας (όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ανωτέρω ΦΕΚ) και να το αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.»

Δείτε σχετικά: το ΦΕΚ 493Β΄/18-03-09.