Ανακοινοποίηση λόγω αλλαγής ημερομηνίας-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκδρομή της χορωδίας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στο Βελιγράδι

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τετραήμερης εκδρομής του σχολείου στη Σερβία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Δ/ντη του 1ου Γυμνασίου  Λευκάδας, μέχρι την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο του 1ου Γυμνασίου