Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκδρομή της Β΄ Τάξης του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, στην Αθήνα

Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου  Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση διήμερης εκδρομής του σχολείου στην Αθήνα στα πλαίσια περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Δ/ντη του 1ου Γυμνασίου  Λευκάδας, μέχρι και την  Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018  και ώρα 13.00.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας.