Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την μετακίνηση μαθητών του 2ου Γ.Ε.Λ. στο CERN

Για τις απαιτήσεις της προσφοράς δείτε το σχετικό έγγραφο του 2ου ΓΕ.Λ.

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο που θα οργανώσει την παραπάνω εκδρομή των μαθητών του σχολείου μας , παρακαλούμε να μας καταθέσετε αυτοπροσώπως ή να μας αποστείλετε με εταιρεία ταχυμεταφοράς για λογαριασμό του προσφέροντος την Πέμπτη 9 – 11 – 2017 και ώρα 10:30 σφραγισμένο φάκελο με την προσφορά σας. Η επιλογή του πρακτορείου θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα ανοιχθούν ενώπιον των ενδιαφερομένων και στην συνέχεια θα αξιολογηθούν.

Η Προσφορά Θα αναγράφει υποχρεωτικά τη συνολική επιβάρυνση της εκδρομής για τους μαθητές και τους συνοδούς και υποχρεωτικά την επιβάρυνση ανά μαθητή (35 μαθητές) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (Η επιβάρυνση θα μεταβάλλεται ανάλογα με την μεταβολή των μαθητών).

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να τηρηθούν υποχρεωτικά και να βεβαιώνονται με υπεύθυνη δήλωση ή δικαιολογητικό, εκεί που απαιτείται.

Όποια προσφορά δεν φτάσει στην παραπάνω μέρα και ώρα δεν θα ληφθεί υπόψη.