Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας

Προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για τις παρακάτω αναγραφόμενες θέσεις:

  • Διευθυντών Γυμνασίων,
  • Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.),
  • Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),
  • Διευθυντών Μουσικού Γυμνασίου,
  • Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.),

να υποβάλουν αίτηση που να συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέχρι τη Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00.

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επισυνάπτονται επίσης:

Επισυνάπτονται επίσης υποδείγματα  Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς επίσης και Υπόδειγμα (προτεινόμενη μορφή) Βιογραφικού σημειώματος.

Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.