Καθορισμός οργανικών κενών/πλεονασμάτων εκπ/κών Μουσικού σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-18

To ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, με την υπ’ αριθμ. 4/17-2-2017 Πράξη του καταρτίζει ομόφωνα τον πίνακα οργανικών κενών εκπ/κών του Μουσικού σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-18 ως εξής:

Κλάδος Ειδίκευση Αριθμός κενών
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Ακορντεόν Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Μπουζούκι (Τρίχορδο) Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Φλάουτο Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Βιολί Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Τρομπέτα Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Σαξόφωνο Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Κρουστά παραδοσιακά Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Κρουστά Ευρωπαϊκά Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Μαντολίνο Πέντε (5)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Κιθάρα κλασική Τέσσερα (4)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Πιάνο Πέντε (5)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής Ένα (1)
ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ) Ένα (1)

 

και τον πίνακα οργανικών πλεονασμάτων εκπ/κών του Μουσικού σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-18 ως εξής:

Κλάδος Αριθμός πλεονασμάτων
ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ) Ένα (1)
ΠΕ06 (ΑΓΓΛΙΚΗΣ) Ένα (1)
ΠΕ07 (ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ) Ένα (1)

 

Επίσης, το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας αποφασίζει κατά πλειοψηφία 3 : 2 να προστεθεί στον παραπάνω πίνακα οργανικών κενών εκπ/κών του Μουσικού σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-18 το παρακάτω οργανικό κενό εκπ/κού:

Κλάδος Ειδίκευση Αριθμός κενών
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Διεύθυνση χορωδίας Ένα (1)

 

Ακολουθεί διευκρίνηση της Απόφασης ΠΥΣΔΕ ως προς το παραπάνω οργανικό κενό:

Ομόφωνα διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός οργανικού κενού εκπαιδευτικού με κύρια ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής, διαφωνία προέκυψε ως προς την αναγκαία πρόσθετη ειδίκευση για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χορωδίας.

Η εισήγηση του Προέδρου του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, λαμβάνοντας υπόψη την υπ? αριθμ. 94541/Δ2/15-6-2015 (ΦΕΚ 1356 τ.Β’/3-7-2015) Υ.Α. «Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικού Γυμνασίου και Γενικου Μουσικού Λυκείου?» και το με αρ. πρωτ. 336/11-11-2015 έγγραφο Σχολικού Συμβούλου Μουσικής Αγωγής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (επισυνάπτεται), ήταν να αποδοθεί το συγκεκριμένο οργανικό κενό σε εκπ/κό με πρόσθετη ειδίκευση τη Διεύθυνση χορωδίας.

Το τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας Λάζαρη Κωνσταντίνα και το τακτικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας Βλάχος Ηλίας μειοψήφησαν, θεωρώντας πως δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη το παραπάνω διευκρινιστικό έγγραφο του Συμβούλου Μουσικής Αγωγής και το κενό να αποδοθεί σε εκπ/κό με ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής, διότι, σύμφωνα με τη υπ? αριθμ. 94541/Δ2/15-6-2015 Υπουργική Απόφαση, το μάθημα της Χορωδίας Ευρωπαϊκής Μουσικής των Α’, Β’, και Γ’ τάξεων Γυμνασίου ανατίθεται σε Α’ Ανάθεση:

  • σε εκπαιδευτικούς ΠΕ16.01, ΤΕ16 με κύρια ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής και
  • σε εκπαιδευτικούς ΠΕ16.01, ΤΕ16 με κύρια ειδίκευση διαφορετική των Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής ?π.χ. Πιάνο- και πρόσθετη ειδίκευση: Δίπλωμα Διεύθυνσης Χορωδίας αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής.