Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη και στο Βελιγράδι (6-12/2/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Δ/ντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 13/1/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την Παρασκευή 13/1/2017 και ώρα 10:30 π.μ.