Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης Γυμνασίου του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στην Αθήνα (13-14/1/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο επισυναπτόμενο έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Τετάρτη 21/12/2016 και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την Τετάρτη 21/12/2016 και ώρα 10:30 π.μ.