Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας ότι, σύμφωνα με το 99555/Ε1/16-6-2016 έγγραφο ΥΠΠΕΘ, για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016 θα γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2015-2016 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Επισυνάπτεται Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για ανάληψη υπηρεσίας για τους εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας που είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού.

Αριθμός FAX της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας: 26450 21731