Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.