Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μονοήμερη εκδρομή της Μπαντίνας του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στην Πάτρα (16/4/2016)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 8/4/2016 και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την Παρασκευή 8/4/2016 και ώρα 10:30 π.μ.