Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκδρομή μαθητών της Α’ λυκειακής τάξης του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στο ΚΠΕ Μεσολογγίου (16-17/3/2016)

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Τρίτη 23/02/2016 και ώρα 10:00 π.μ.