Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οικονομική προσφορά για την εκδρομή του σχολείου Μεγανησίου στο ΚΠΕ Αράχθου

Πληροφορίες θα βρείτε στο συνημένο αρχείο