Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενής θέσης Διευθυντή/-ντριας του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας

Σας κοινοποιούμε Προκήρυξη για πλήρωση θέσης Διευθυντή/-ντριας του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας:

505 12-2-2016 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΤ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Συνημμένα η Υπουργική Απόφαση καθορισμού της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής και υποδείγματα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης:

4.-Φ.361.22_26_79840_Ε3.-ΥΑ

ΟΡΘΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ