Προκήρυξη για υποβολή οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Καρυάς Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη (25-27/2/2016)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Καρυάς Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του σχολείου μέχρι την Δευτέρα 1/2/2016 και ώρα 11:00 π.μ.