Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκδρομή του Λυκείου Νυδριού στην Θεσσαλονίκη (17 – 20/3/2016)

Ο Διευθυντής του Λυκείου Νυδριού ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τετραήμερης εκδρομής στην Θεσσαλονίκη από 17/3/2016 ως 20/3/2016.

Πληροφορίες σχετικά στη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Γραφείο του Διευθυντή του Λυκείου Νυδριού, μέχρι την Πέμπτη 28/01/2016 και ώρα 11:00 π.μ.