Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πενθήμερη εκδρομή του Λυκείου Νυδριού στην Θεσσαλονίκη (2-6/3/2016)

Ο Διευθυντής του Λυκείου Νυδριού ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση πενθήμερης εκδρομής στην Θεσσαλονίκη από 2/3/2016 ως 6/3/2016.

Πληροφορίες σχετικά στη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Λυκείου Νυδριού, μέχρι την Τετάρτη 20/01/2016 και ώρα 12:00 π.μ.