Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκδρομή της Γ τάξης του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στην Αθήνα (15-16/1/2016)

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση διήμερης εκδρομής της Γ? τάξης Γυμνασίου του σχολείου στην Αθήνα.

Πληροφορίες σχετικά στη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Δευτέρα 11/01/2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές θα ανοίξουν την Δευτέρα 11/01/2016 και ώρα 10:30 π.μ.