Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ λυκειακής τάξης του Μουσικού σχολείου Λευκάδας (14-18/12/2015)

Πληροφορίες σχετικά στη συνημμένη Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 27/11/2015 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι προσφορές θα ανοίξουν την Παρασκευή 27/11/2015 και ώρα 10:30 π.μ.