Πίνακες αιτήσεων Βελτίωσης ή Οριστικής Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Λευκάδας 2015

Κοινοποιούμε τους επικαιροποιημένους πίνακες με την  Αναλυτική Κατάσταση Μορίων Μετατεθεμένων Εκπαιδευτικών (εισερχόμενων) από περιοχή σε περιοχή   και τον Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 09-7-2015 των εκπαιδευτικών μας.
Σημειώνεται πως στα αναγραφόμενα μόρια δεν περιλαμβάνονται τα μόρια της εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, τα οποία θα προστεθούν σε επόμενο στάδιο (κατά την καταχώριση των προτιμήσεων).