Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 187/Α/30-09-1985).
  2. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010).
  3. Τις διατάξεις των άρθρων του κεφαλαίου Γ? του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-05-2015).
  4. Την αριθμ. Φ.361.22/52/99664/Ε3/23-06-2015 (ΑΔΑ: 6ΤΕΔ465ΦΘ3-Ε0Υ) εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Προκηρύσσουμε

την πλήρωση των θέσεων υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας, με θητεία έως 31-07-2017, και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου ανήκουν οργανικά, από την Παρασκευή 26-06-2015 μέχρι τη Δευτέρα 29-06-2015.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν τις παρακάτω σχολικές μονάδες:

  • 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
  • 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
  • 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
  • 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
  • Μουσικό Σχολείο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
  • 1ο ΕΠΑΛ Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή).

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29-06-2015. Επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.