Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ Λευκάδας σχετικά με τον καθορισμό των οργανικών κενών και πλεονασμάτων (υπεραριθμιών) στις σχολικές μονάδες της Λευκάδας

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 11/2015 πρακτικό του καθόρισε τα κενά και πλεονάσματα, μετά τις μεταθέσεις, του διδακτικού προσωπικού για την περιοχή μετάθεσης Λευκάδας κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα, όπως φαίνονται στο συνημμένο Πίνακα.

Στον Πίνακα σημειώνονται με (-) τα οργανικά κενά και με (+) οι υπεραριθμίες (πλεονάσματα).

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, έως και την Τρίτη 30-6-2015 και ώρα 11:30 π.μ.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση υπεραριθμίας, θετική ή αρνητική, είναι υποχρεωτική για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των τοποθετήσεων. Η υποβολή της μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο (σε περίπτωση αποστολής email θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή του ενδιαφερομένου).

Επισυνάπτεται Πίνακας με την κατανομή σε ομάδες των σχολικών μονάδων της Λευκάδας.

Επισυνάπτεται επίσης Υπόδειγμα Αίτησης-Δήλωσης για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι.

Θα ακολουθήσει ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης με το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ενεργειών του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.