Ανακοίνωση σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας (με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους) εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε απόσπαση σε άλλο ΠΥΣΔΕ ή σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής

Σύμφωνα με το υπ? αριθμ. 97095/Ε1/1-06-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., οι εκπαιδευτικοί που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 με υπεύθυνη δήλωση μέσω τηλεομοιοτυπίας (τηλ.: 26450 21731), η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας.

Σημειώνεται ότι οι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Συνημμένα: Φόρμα υπεύθυνης δήλωσης