Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την 28η Μαΐου 2015 έως και την 3η Ιουνίου 2015.
Δείτε σχετικά: 1110.22.05.2015. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

4. Φ.361.22_26_79840_Ε3. ΥΑ

ΟΡΘΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

εγκύκλιος επιλογής διευθυντών-1

Εγκύκλιος Επιλογης Διευθυντών 2