Προθεσμία υποβολής αιτήσεων παραίτησης για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Σύμφωνα με την παρ.20 του άρθρου 36 του N.4186/2013 οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλουν μια αίτηση παραίτησης, με ενδεχόμενο σκοπό τη συνταξιοδότησή τους, το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου (από 21 έως και 30 Απριλίου), Επισημαίνουμε πως η υπαλληλική σχέση θα λύεται αυτοδίκαια με το τέλος του διδακτικού έτους
Επισημαίνουμε ,ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 148 του  N. 3528/2007 ( ΦΕΚ 26/Α΄) ο εκπαιδευτικός μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης παραίτησης μπορεί να την ανακαλέσει εγγράφως.
Επίσης,αναφέρουμε πως οι αιτήσεις παραίτησης που θα υποβάλλονται από την 1η Ιουνίου μέχρι την 20η Απριλίου του επόμενου διδακτικού έτους, θα εξετάζονται από τα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα γίνονται αποδεκτές ή μη από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων