Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας στην Ιθάκη (26-28/4/2015)

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο του σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας μέχρι την Πέμπτη 2/04/2015 και ώρα 11:00 π.μ.