Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη εκδρομή της Β? τάξης Λυκείου του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη (19-22/3/2015)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Δευτέρα 2/3/2015 και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την Δευτέρα 2/3/2015 και ώρα 10:30 πμ.