ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ 2014-2015

Σημειώνεται πως στα αναγραφόμενα μόρια δεν περιλαμβάνονται τα μόρια της εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, τα οποία θα προστεθούν σε επόμενο στάδιο (κατά την καταχώριση των προτιμήσεων).

Κατάλογος αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης 2014-2015