Πρόσκληση για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015 με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Κοινοποιούμε την με ΑΔΑ ΨΨΑΠ7ΛΕ-ΚΑ9 πρόσκληση για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015.