Προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος Εσπερινού ΕΠΑΛ Λευκάδας μέχρι 31-7-2015

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Λευκάδας, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν. 4283/2014.
  2. Την με αριθμ. 5266/12.9.2014 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.
  3. Τον αντίστοιχο της θέσης αξιολογικό Πίνακα επιλογής Διευθυντών 2011.
  4. Την Πράξη 17/16.9.2014 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας.

επαναπροκηρύσσουμε την κενή θέση του Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας μεταξύ των εγγεγραμμένων στον αντίστοιχο αξιολογικό Πίνακα έτους 2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του νομού μας που είναι εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο της θέσης αξιολογικό πίνακα του έτους 2011, να υποβάλλουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λευκάδας μέχρι την Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014, σχετική αίτηση ? δήλωση προτίμησης για τη θέση που με την παρούσα προκηρύσσεται.

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη για κάλυψη θέσης Δ-ντή ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ