Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λευκάδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, με διετή θητεία.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΚΕΔΔΥ Λευκάδας με διετή θητεία ή μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών μετά από Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής ( άρθρο 56 παρ.4 του Ν..3966/2001, ΦΕΚ 118/24-5-2011) έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις και υπάγονται (έχουν οργανική θέση) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από 26-8-2014 έως 4-9-2014 (αποκλειστική προθεσμία) στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ Ιονίων Νήσων,, που υπάγονται οργανικά.

Δείτε σχετικά: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ