Διαγωνισμός ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διεθνή δηµόσιο διαγωνισµό µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολείων, Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα για όλες τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015, για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, µε Προϋπολογισµό 546.202,39 € (ολογράφως, πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης (50%) καθώς και του Φ.Π.Α. (13%), µε κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά µε το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες µονάδες.

Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 17η Ιουλίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30 µ.µ., στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π. Ε. Λευκάδας – Τµήµα Γραµµατείας – ∆ιοικητήριο (Ισόγειο) – 31100 Λευκάδα.

Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι η 18η Ιουλίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Π. Ε. Λευκάδας, στο Ισόγειο του ∆ιοικητηρίου – 31100 Λευκάδα.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, η οποία διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή στην δικτυακή πύλη της υπηρεσίας www.pin.gov.gr, παρέχονται στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών Π.Ε. Λευκάδας, ∆ιοικητήριο, 31100, Λευκάδα και στα τηλέφωνα 26453607721 και 2645360722.

Δείτε σχετικά: