Διαγωνισμός ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διεθνή δη?όσιο διαγωνισ?ό ?ε έγγραφες και σφραγισ?ένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας ?εταφοράς ?αθητών δη?όσιων σχολείων, Πρωτοβάθ?ιας και ?ευτεροβάθ?ιας Εκπαίδευσης από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους ?ονάδα και αντίστροφα για όλες τις η?έρες λειτουργίας των σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015, για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, ?ε Προϋπολογισ?ό 546.202,39 ? (ολογράφως, πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά) συ?περιλα?βανο?ένου του δικαιώ?ατος προαίρεσης (50%) καθώς και του Φ.Π.Α. (13%), ?ε κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά ?ε το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες ?ονάδες.

Η η?ερο?ηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 17η Ιουλίου 2014, η?έρα Πέ?πτη και ώρα 14:30 ?.?., στα γραφεία της ?/νσης ?ιοικητικού ? Οικονο?ικού Π. Ε. Λευκάδας ? Τ?ή?α Γρα??ατείας ? ?ιοικητήριο (Ισόγειο) ? 31100 Λευκάδα.

Η η?ερο?ηνία διεξαγωγής του διαγωνισ?ού είναι η 18η Ιουλίου 2014, η?έρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.?., στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Π. Ε. Λευκάδας, στο Ισόγειο του ?ιοικητηρίου ? 31100 Λευκάδα.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, η οποία διατίθεται σε ηλεκτρονική ?ορφή στην δικτυακή πύλη της υπηρεσίας www.pin.gov.gr, παρέχονται στα γραφεία της ?ιεύθυνσης ?ιοικητικού ? Οικονο?ικού, Τ?ή?α Προ?ηθειών Π.Ε. Λευκάδας, ?ιοικητήριο, 31100, Λευκάδα και στα τηλέφωνα 26453607721 και 2645360722.

Δείτε σχετικά: