Εκπαιδευτικές άδειες για το σχολικό έτος 2014-15

Κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.361.34/4/80165/Δ1 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών για το σχολικό έτος 2014-15 το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΒΙΙΠ9-33Ρ.