Νέες ειδικότητες στο ΕΠΑΛ Λευκάδας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1366/τΒ΄/28-05-2014 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Διαύγεια με τον ΑΔΑ: ΒΙΙΨ9-ΧΩΚ, η Υπουργική Απόφαση 80885/Δ4/23-05-2014 με θέμα «Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ», με την οποία προστίθενται στο ΕΠΑΛ Λευκάδας:

  • Στον τοµέα Πληροφορικής, οι ειδικότητες α) Τεχνικός Εφαρµογών Πληροφορικής, β) Τεχνικός Η/Υ και ∆ικτύων Η/Υ και γ) Τεχνικός Εφαρµογών Λογισµικού.
  • Στον τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού η ειδικότητα Τεχνικός αυτοµατισµού.
  • Στον τοµέα ∆ιοίκησης και Οικονοµίας, η ειδικότητα Υπάλληλος διοίκησης και οικονοµικών υπηρεσιών.