Οδηγίες Διαδικασίας Κλήρωσης Θεμάτων από την ΤΘΔΔ

Από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης “Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” μας προωθήθηκε εκ νέου το “Έντυπο Οδηγιών για τη διεξαγωγή της διαδικασία της κλήρωσης θεμάτων”. Η αλλαγή αφορά τη διευκρίνιση ότι ειδικά για το μάθημα της Χημείας, όπου απαιτείται η γνώση ιζημάτων, αερίων καθώς και η σειρά δραστικότητας μετάλλων και αμετάλλων, μαζί με τα θέματα που κληρώνονται, θα υπάρχει και μια σελίδα με τα σχετικά δεδομένα.

Σε κάθε περίπτωση, οι Οδηγίες βρίσκονται στην αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος exams-repo-mis.cti.gr.